Biz hakda

Biz hakda

SANME PROFILE

Şanhaý SANME Mining Machinery Corp., Hytaý-Germaniýa bilelikdäki kärhana Holding kompaniýasy Hytaýda eziji we skrining enjamlaryny öndüriji.Döwrebap önümçilik ukyby we hünärmen inersenerleriň ajaýyp R&D toparlary bilen, ösen önümlerimizi dünýä derejesine ýetiren täze önümler we tehnologiýalar döredileli bäri gözleg we ösdürmek üçin hemişe özümizi bagyş etdik.

Diňe eňek döwüjisi, konus ýuwujy, täsir ediji, VSI, ekran, gumyň dikeldilmegi, ykjam eziji we barlag zawodlary ýaly ähli eziji we barlag enjamlaryny hödürläp bilmeris, şeýle hem umumy çözgütleri hödürläp bileris.Esasanam köp ýyllyk hünär tejribämiziň esasynda ösen gurluşyk galyndylaryny gaýtadan işleýän enjamlar halkara derejesinde ýokary derejä ýetdi.

Önümlerimiz agregatlary gaýtadan işlemek, gurluşyk galyndylaryny gaýtadan işlemek we mineral gaýtadan işlemek ýaly ugurlarda giňden ulanylýar, şol bir wagtyň özünde dünýäniň 100-den gowrak ýurduna we sebitine eksport etdik.Biziň maksadymyz, global müşderiler üçin ygtybarly önümleri we hyzmatlary bermek we müşderilerimiz üçin gymmatlyklary döretmek.

takmynan1
takmynan2
takmynan3
takmynan4
takmynan 5
takmynan6
takmynan7
takmynan8
takmynan 9
müşderi-1

LAFARGE GROUP

müşderi-2

HOLCIM GROUP

müşderi-3

GLENCORE XSTRATA topary

müşderi-4

HUAXIN SEMENT

müşderi-5

SINOMA

müşderi-6

Hytaý birleşen sement

müşderi-7

SIAM CEMENT GROUP

müşderi-8

GÖRNÜŞ SEMENT

müşderi-10

SHOUGANG GROUP

müşderi-12

POWERCHINA

müşderi-9

Gündogar umyt

müşderi-11

ÇONKING ENERGI .ASY

AGRATLARNY GORAMAK ÜÇIN JEMLE .JI ÇÖZGÜN EKSPERT

Ezmek we skrining ulgamy üpjün ediji
Ezmek we skrining enjamlarynyň doly toplumyny öndüriji
Gurluşyk materiallary we magdan ägirtleri üçin kwalifikasiýa üpjün ediji
Gurluşyk galyndylaryny gaýtadan işlemek çözgüdi
Hytaýda ykjam eziji pudagyň öňdebaryjysy
Dünýäde öňdebaryjy kärhanalar üçin kwalifikasiýa üpjün ediji

SANMEDA IŞLER

takmynan 10
takmynan 13
takmynan 11
takmynan 22
23 töweregi
takmynan 24
takmynan 16
takmynan 17

SANME WAGTY

2018
1.SANME, Huaxin sement üçin 2000t / sag jemi önümçilik EPCO taslamasyna gol çekdi
2.SANME gurluşyk galyndylaryny gaýtadan işlemegiň iň oňat tehnologiýasy (BAT) (2017-2018) baýragyna eýe boldy.
3.SANME, umumy pudakda ajaýyp enjam üpjün ediji hökmünde sylaglandy
4. SANME-iň prezidenti angang Anmin, umumy pudakda tehnologiýa tehnologiýasy hünärmeni hökmünde baha berildi
5. SANME tarapyndan amala aşyrylan Fujianda granit jemi önümçilik liniýasy işe girizildi
6. SANME tarapyndan amala aşyrylan Zhejiang welaýatynyň Dongyang şäherinde gurluşyk galyndylaryny gaýtadan işlemek taslamasy işe girizildi
7. SANME tarapyndan Şanhaýyň Nanxiang şäherinde gurluşyk galyndylaryny gaýtadan işlemek taslamasy durmuşa geçirildi
8. SANME tarapyndan amala aşyrylan Sianda iki esse köpeltmek üçin mobil granit önümçiligi işe girizildi
9.ANME her ýyl iň gowy 100 kärhana, salgyt töleýän iň oňat 100 kärhana we Şanhaýyň Fengxian etrabynyň Çingçun ýurdunda sosial haýyr-sahawat baýragy bilen sylaglandy

2017
1. Uly göwrümli ykjam täsirini eziji zawod MP-PH359 üstünlikli işlenip düzüldi
2.SANME-iň ilkinji Bina meňzeş gum öndürijisi önümçilik liniýasyna çykdy
3.SANME, Hangzhou şäheriniň Týanziling şäherinde gurluşyk galyndylaryny gaýtadan işlemek taslamasyny amala aşyrýar
4.SANME, Zhejiang welaýatynyň Jinhua şäherinde Zhongtian toparynyň gurluşyk galyndylaryny gaýtadan işlemek taslamasyny amala aşyrýar;
5.SANME Hytaý gurluşyk galyndylary senagatynyň innowasiýa kärhanasy hökmünde sylaglandy
6. SANME-iň prezidenti angang Anmin, Gurluşyk galyndylaryny dolandyrmak we gaýtadan işlemek boýunça milli komitet tarapyndan ilkinji bilermenler komitetiniň agzasy bolup işledi.
7. SANME-iň prezidenti angang Anmin, jemi senagatda görnükli telekeçi hökmünde sylaglandy
8. SANME-iň prezidenti angang Anmin, Hytaýyň Jemi Assosiasiýasynyň Sevenedinji Geňeşiniň bilermenler komitetiniň agzasy bolup işledi.
9.SANME, umumy senagatda innowasiýa kärhanasy hökmünde sylaglandy

2016
1. Uly göwrümli konus döwüjisi SMS5000 önümçilik liniýasyndan çykdy
2.SANME, Henan welaýatynyň Luoýang şäherinde 800t / sag hek daşyny öndürýär
3.S seriýasy üstünlikli işlenip düzüldi
4.SANME, umumy pudakda innowasiýa kärhanasy hökmünde sylaglandy
5.SANME, Bilim ministrligi tarapyndan Ylym we Tehnologiýadaky Ösüş üçin Ikinji baýrak bilen sylaglandy

2015
1. Uly göwrümli eňek döwüjisi JC771 önümçilik liniýasyndan çykdy
2. Jaw 443 we JC555 eňek döwüjiler Günorta Amerika eksport edildi we müşderileriň öwgüsini gazandy
3.PP seriýaly göçme eňek eziji zawod ABŞ-a eksport edildi
4.SANME Mongoliýada 500t / sag demir magdanyny öndürýär
5.SANME, Nantong sement üçin 500t / sag hek daşyny öndürýär
6.SANME şertnamany ýerine ýetirýän we Şanhaýda berlen wada baha berýän kärhana hökmünde baha berildi
7.SANME Hytaýda iň gowy 50 gurluşyk maşyn öndürijisi hökmünde baha berildi
8.SANME 2015-nji ýylda gurluşyk materiallary hyzmat pudagynda iň gowy 100 diýlip saýlandy
9.SANME 2015-nji ýylda Gurluşyk galyndylaryny dolandyrmak we gaýtadan işlemek boýunça milli komitetiň ösen kärhanasy hökmünde sylaglandy

2014
1.Lafarge taslamasy Hytaýyň Guizhou şäherinde soňky kabul edildi
2.SMS3000 seriýaly konus döwüjisi Günorta Koreýa eksport edildi
3.SANME Hytaý halkara sement senagaty sergisine goşuldy we ilkinji gezek SMS4000 seriýaly konus döwüjini görkezdi;
4.SANME, Shougang toparynyň gurluşyk galyndylaryny dolandyrmak taslamasynyň teklibinde ýeňiji boldy
5.SANME Indoneziýada Holcim bilen şertnama baglaşdy
6. Hytaý-German partiýalarynyň arasynda ilkinji ýerine ýetiriji geňeşiň üçünji mejlisi geçirildi
7.SANME SDY2100 seriýaly konus döwüjisi, dünýäniň iň uly magdan kärhanasyna birikdirilen Gazagystan taslamasyna gowşuryldy

2013
1.SANME Indoneziýa ofisi resmi taýdan döredildi
2.SANME Üstünlikli gatnaşyjy, ezmek taslamasynda CHINARES CEMENT bilen hyzmatdaşlyk
3.SANME Gurluşyk galyndylaryny dolandyrmak we gaýtadan işlemek komitetiniň başlygynyň orunbasary bolmak, SINOMA-nyň Çagyl jemi önümçilik liniýasy, SANME tarapyndan Beniniň prezidenti Boli.Yaýiniň barlagy we gadyryny almak üçin şertnama baglaşdy.
4.SANME Ya'an watandaşlary üçin sadakalary guramak
5. SANME Russiýa müşderisiniň önümçilik liniýasy tamamlandy, lentany kesmek dabarasyna we öwgä eýe bolmak, wagyz etmek we hasabat bermek

2012
1.SMG300 silindr konus döwüjisi, üstünlikli synag synagyndan lezzet almak, önümçilige girizmek
2.JC663 Europeanewropa wersiýasy Jaw Crusher üstünlikli synag synagyndan lezzet alýar
3.Sino-German bilelikdäki kärhana MP-PH10 Crawler ykjam eziji zawody 2012-nji ýylda işe girizildi
4.HOLCIM SANME-de derňew geçirmek we başlangyç hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekmek
5.SANME Bureau Veritas-dan geçiş barlagy, Zawodyň barlag hasabatyny bermek
6.SANME we HAZEMAG Intermat 2012 sergisine bilelikde gatnaşýarlar
7.SMS2000 Gidrawlik konus döwüjisi Sementtechde ilkinji gezek peýda bolýar

2011-nji ýyl
1.SANME, 2010-2011-nji ýyllarda Gum birleşiginiň nusgawy kärhanasy hökmünde sylaglandy
2.SANME, Hytaý in Engineeringenerçilik maşynlary pudagynyň iň gowy 50 öndürijisiniň biri hökmünde sylaglandy
3.SANME, 2011-nji ýylda Hytaý dag magdan senagaty tehnologiýa konferensiýasynyň hemaýatkäri hökmünde ygtyýar berildi
4.SANME Hytaýyň agyr maşyn senagaty birleşiginiň ýuwujy we skrining enjamlarynyň hünär komitetiniň agzasy boldy.
5.SANME Crusher Cavity patent şahadatnamasynyň çalt öwrüliş gurluşyny aldy
6.SANME ýörite gurluş manty patent şahadatnamasyny aldy
7.SANME Crusher Slip patent şahadatnamasyny aldy
8.SANME Crusher Socket Liner Device patent şahadatnamasyny aldy
9.SANME, Crusher Main Shaft patent şahadatnamasynyň Antiwear enjamyny aldy
10.SANME, Jamming enjamynyň patent şahadatnamasyna garşy berkidilen plastinka aldy
11.SANME Crusher patent şahadatnamasy üçin Manty gurluşyny aldy

2010-njy ýyl
1.Sino-German JV Holding
2.SANME SMH120 Konus Crusher CE şahadatnamasyny aldy
3.SANME CQC-ISO9001: 2008 GB / T19001-2008 Hil dolandyryş ulgamynyň kepilnamasy;

 • 2019
  Hytaý patent baýragy bilen sylaglandy
  Täze tehnologiýa, Tebigy baýlyklar ministrligi tarapyndan mineral baýlyklary tygşytlamak we hemmetaraplaýyn peýdalanmak üçin ösen we ulanylýan tehnologiýalaryň katalogyna saýlandy.
  2019-njy ýylda ASEAN-a giren iň oňat on kärhana hökmünde saýlanan ýeke-täk kärhana
  “East Hope” -iň SANME tarapyndan ýerine ýetirilen gum ýaly 220-280TPH ajaýyp binasy işe girizildi
  SANME tarapyndan amala aşyrylan Jiangsu welaýatynyň Kunşan şäherindäki bezeg galyndylaryny gaýtadan işlemek liniýasy işe girizildi
  Huaxin Sementiň hek daşy jemi önümçilik liniýasy (Jinghong) we SANME tarapyndan amala aşyrylan gum ýaly ajaýyp gurluşyk ýaly EPC taslamasy işe girizildi.
  SANME-iň prezidenti Yangaň Anmin, gurluşyk galyndylaryny gaýtadan işlemek meselesini ara alyp maslahatlaşmak üçin CETV-den geçirilen söhbetdeşligi kabul etdi
  Şanhaýyň Fengxian etrabynda senagat tehnologiýasy innowasiýa taslamasyna baha berdi
  SANME tarapyndan Anhui welaýatynyň Suzhou şäherinde ýyllyk kuwwaty 1 million tonna bolan gurluşyk galyndylaryny gaýtadan işlemek liniýasy işe girizildi
 • 2018
  SANME, Huaxin sement üçin 2000t / sag jemi önümçilik EPCO taslamasyna gol çekdi
  SANME gurluşyk galyndylaryny gaýtadan işlemegiň iň oňat tehnologiýasy (BAT) (2017-2018) baýragyna eýe boldy.
  SANME, umumy pudakda ajaýyp enjam üpjün ediji hökmünde sylaglandy
  SANME-iň prezidenti Anang Anmin, umumy pudakda proses tehnologiýasy hünärmeni hökmünde baha berildi
  SANME tarapyndan amala aşyrylan Fujianda granit jemi önümçilik liniýasy işe girizildi
  SANME tarapyndan amala aşyrylan Zhejiang welaýatynyň Dongyang şäherinde galyndylary gaýtadan işlemek taslamasy durmuşa geçirildi
  SANME tarapyndan Şanhaýyň Nanxiang şäherinde galyndylary gaýtadan işlemek taslamasy durmuşa geçirildi
  SANME tarapyndan amala aşyrylan Sianda iki esse köpeltmek üçin ykjam granit önümçiligi işe girizildi
  ANME her ýyl iň gowy 100 kärhana, salgyt töleýän iň oňat 100 kärhana we Şanhaýyň Fengxian etrabynyň Çingçun ýurdunda sosial haýyr-sahawat baýragy bilen sylaglandy
 • 2017
  Uly göwrümli ykjam täsiri eziji zawod MP-PH359 üstünlikli işlenip düzüldi
  SANME-iň ilkinji gurluşyk ýaly çäge öndürijisi önümçilik liniýasyna çykdy
  SANME, Hangzhou şäheriniň Týanziling şäherinde gurluşyk galyndylaryny gaýtadan işlemek taslamasyny amala aşyrýar
  SANME, Zhejiang welaýatynyň Jinhua şäherinde Zhongtian toparynyň gurluşyk galyndylaryny gaýtadan işlemek taslamasyny amala aşyrýar
  SANME, Hytaý gurluşyk galyndylary senagatynyň innowasiýa kärhanasy hökmünde sylaglandy
  SANME-iň prezidenti Anang Anmin, Gurluşyk galyndylaryny dolandyrmak we gaýtadan işlemek boýunça milli komitet tarapyndan ilkinji bilermenler komitetiniň agzasy bolup işledi.
  SANME-iň prezidenti Anang Anmin, umumy senagatda görnükli telekeçi hökmünde sylaglandy
  SANME-iň prezidenti Anang Anmin, Hytaýyň jemleýji assosiasiýasynyň ýedinji geňeşiniň bilermenler komitetiniň agzasy bolup işledi.
  SANME, umumy senagatda innowasiýa kärhanasy hökmünde sylaglandy
 • 2016
  Uly göwrümli konus döwüjisi SMS5000 önümçilik liniýasyndan çykdy
  SANME, Henan welaýatynyň Luoýang şäherinde 800t / sag hek daşyny öndürýär
  S seriýasy üstünlikli işlenip düzüldi
  SANME, umumy pudakda innowasiýa kärhanasy hökmünde sylaglandy
  SANME, Bilim ministrligi tarapyndan Ylym we Tehnologiýadaky Ösüş üçin Ikinji baýrak bilen sylaglandy
 • 2015
  Uly göwrümli eňek döwüjisi JC771 önümçilik liniýasyndan çykdy
  Eňek döwüjiler JC443 we JC555 Günorta Amerika eksport edildi we müşderileriň öwgüsini gazandy
  PP seriýaly göçme eňek eziji zawod ABŞ-a eksport edildi
  SANME Mongoliýada 500t / sag demir magdanyny öndürýär
  SANME, Nantong sement üçin 500t / sag hek daşyny öndürýär
  SANME şertnamany ýerine ýetirýän we Şanhaýda berlen wada baha berýän kärhana hökmünde baha berildi
  SANME Hytaýda iň gowy 50 gurluşyk enjamlaryny öndüriji hökmünde saýlandy
  SANME 2015-nji ýylda gurluşyk materiallary hyzmat pudagynda iň gowy 100 diýlip saýlandy
  SANME 2015-nji ýylda Gurluşyk galyndylaryny dolandyrmak we gaýtadan işlemek boýunça milli komitetiň ösen kärhanasy hökmünde sylaglandy
 • 2014
  Lafarge taslamasy Hytaýyň Guizhou şäherinde soňky kabul edildi
  SMS3000 seriýaly konus döwüjisi Günorta Koreýa eksport edildi
  SANME Hytaý halkara sement senagaty sergisine goşuldy we ilkinji gezek SMS4000 seriýaly konus döwüjini görkezdi;
  SANME, Shougang toparynyň gurluşyk galyndylaryny dolandyrmak taslamasynyň teklibinde ýeňiji boldy
  SANME Holcim bilen Indoneziýada şertnama baglaşdy
  Hytaý-German partiýalarynyň arasynda ilkinji ýerine ýetiriji geňeşiň üçünji mejlisi geçirildi
  SANME SDY2100 seriýaly konus döwüjisi, dünýäniň iň uly magdan kärhanasyna birikdirilen Gazagystan taslamasyna gowşuryldy
 • 2013
  SANME Indoneziýa ofisi resmi taýdan döredildi
  SANME, üstünlikli teklipçi, ezmek taslamasynda CHINARES CEMENT bilen hyzmatdaşlyk
  SANME Gurluşyk galyndylaryny dolandyrmak we kömekçi komitetiň başlygynyň orunbasary bolmak bilen, Beniniň prezidenti Boli.Yaýi, SANME tarapyndan şertnama baglaşylan SINOMA-nyň çäge jemi önümçilik liniýasy.
  SANME'an watandaşlary üçin sadakalary guramak
  SANME Russiýa müşderisiniň önümçilik liniýasy tamamlandy, lentany kesmek dabarasyna we öwgä eýe boldy, wagyz edildi we habar berildi
 • 2012
  SMG300 silindrli konus döwüjisi, üstünlikli synag synagyndan lezzet almak, önümçilige girizmek
  JC663 Europeanewropa wersiýasy Jaw Crusher üstünlikli synag synagyndan lezzet alýar
  Hytaý-German bilelikdäki kärhana MP-PH10 Crawler ykjam eziji zawod 2012-nji ýylda işe girizildi
  HOLCIM SANME-de derňew geçirýär we başlangyç hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekýär
  SANME Bureau Veritas-dan geçiş barlagy, Zawodyň barlag hasabatyny bermek
  SANME we HAZEMAG Intermat 2012 sergisine bilelikde gatnaşýarlar
  SMS2000 Gidrawlik konus döwüjisi Sementtechde ilkinji gezek peýda bolýar
 • 2011-nji ýyl
  SANME, 2010-2011-nji ýyllarda Gum birleşiginiň nusgawy kärhanasy hökmünde sylaglandy
  SANME, Hytaý in Engineeringenerçilik maşynlary pudagynyň iň gowy 50 öndürijisiniň biri hökmünde sylaglandy
  SANME, 2011-nji ýylda Hytaý dag magdan senagaty tehnologiýa konferensiýasynyň hemaýatkäri hökmünde ygtyýar berildi
  SANME, Hytaý agyr maşyn senagaty birleşiginiň ýuwujy we skrining enjamlarynyň hünär komitetiniň agzasy boldy
  SANME, Crusher Cavity patent şahadatnamasynyň çalt öwrüliş gurluşyny aldy
  SANME ýörite gurluş manty patent şahadatnamasyny aldy
  SANME Crusher Slip patent şahadatnamasyny aldy
  SANME Crusher Socket Liner Device patent şahadatnamasyny aldy
  SANME, Crusher Main Shaft patent şahadatnamasynyň Antiwear enjamyny aldy
  SANME, Jamming Device Patent şahadatnamasyna garşy berkidilen plastinka aldy
  SANME, Crusher patent şahadatnamasy üçin Manty gurluşyny aldy
 • 2010-njy ýyl
  Hytaý-German JV Holding
  SANME SMH120 Konus Crusher CE şahadatnamasyny aldy
  SANME CQC-ISO9001: 2008 GB / T19001-2008 Hil dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasyny aldy;